Mateřská škola Karviná – Mizerov Čajkovského 2215

                                  

                              

Školní řád

Školní řád je vydán v souladu s § 30  odst. 1 písm. a), b), c), d) a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání.

 

 

  1. Zápis dětí a přijímání dětí do MŠ

 

K zápisu dítěte se dostaví jeden z rodičů s občanským průkazem, rodným a očkovacím průkazem dítěte. Hlavní termín  zápisu se provádí dle určení Školského odboru Magistrátu města Karviné / zpravidla březen /. Rodiče nově zapsaných dětí budou písemně vyzváni v měsíci květnu k účasti na 1. organizační schůzce. Zápis je prováděn celoročně s přihlédnutím na nutnost nepřekročit stanovenou kapacitu školy, která je určena rejstříku školy na počet 75 dětí. Ředitelka seznámí rodiče se školním řádem , provozním řádem,Vyhláškou č. 14/2005 sb. o mateřských školách, Směrnicí č. 1 o výběru školného, školním vzdělávacím programem a  stylem výchovné práce. Rodiče před vstupem dítěte do MŠ vyplní evidenční list pro dítě. Evidenční list odevzdají ředitelce nebo pověřeným učitelkám nejpozději týden před nástupem dítěte do MŠ. Do 30 dnů po zápise dětí do mateřské školy rodiče obdrží rozhodnutí o přijetí do mateřské školy.

Evidenční list – rodiče jsou povinni vyplnit všechny informace pravdivě a aktuálně. Případné změny adresy, pojišťovny,  tel. čísel,  změn zaměstnání  a osob, pověřených rodiči k vyzvedávání dětí, je potřeba neprodleně oznámit a osobně  opravit v evidenci. Součástí listu je potvrzení o zdravotním stavu dítěte a provedeném očkování. Uvedenou část vyplní dětský lékař.

 

  1. Provoz mateřské školy

 

Provoz je zajištěn od 6. 00. do 16.00 hod. Pro potřeby úklidu  je provoz na zařízení zajištěn do 16.30 hod. V případě, že dítě rodiče ponechají učitelce po 16.hodině, paní učitelka je povinna telefonicky kontaktovat rodiče,¨.  Pokud si rodiče dítě nevyzvednou a nebude možné se s nimi spojit, nevyzvednutí dítěte je hlášeno  po 17.00 hodině na tísňovou linku oddělení péče o dítě Magistrátu města Karviné. Z bezpečnostních důvodů paní učitelka nemůže dítě nechat u sebe doma, také není přípustné v MŠ s dítětem čekat do pozdních večerních hodin.

 

  1. Rozdělení dětí do tříd

 

1.      třída: děti  3 – 4 leté     23  dětí

2.      třída: děti  3 – 5 leté     24 dětí

3.      třída: děti  4 – 5 leté     24 dětí

4.      třída: děti  5 – 6 leté     25 dětí

 

Rozdělení tříd není striktně stanoveno, může se změnit vzhledem k podmínkám výchovně vzdělávací činnosti.

 

 

4. Docházka a způsob omlouvání dětí

 

Příchod do MŠ: od 6.00 hod. do 8.00 hod. V případě potřeby rodiny, rodiče mohou dítě přivést i v jinou předem dohodnutou dobu. Děti jsou čisté a upravené. Svůj oděv si ukládají na určené místo. Rodiče jsou zodpovědní za příchod dítěte do třídy. Jsou povinni předat dítě učitelce ve třídě a nahlásit jeho zdravotní stav / např. v případě nevolnosti předchozí den nebo drobného úrazu, který se stal doma apod./. Rodiče nebo pověřené osoby přivádějí děti  zdravé bez teploty nebo jiných zdravotních problémů. Učitelka přebírá zodpovědnost za dítě  po jeho vstupu do třídy. Děti jsou vydány rodičům nebo jimi pověřeným osobám. Pokud se rodiče rozhodnou, aby dítě z MŠ odváděl starší sourozenec / nad 15 let/ nebo prarodiče či jiné dospělé osoby, uvedou všechna jména  v pověření, které je součástí evidenčního listu.

Odvádění dětí z MŠ probíhá v tuto dobu:

12.00 – 12.15 a odpoledne od 14.30 hod.do 16-.00 hodin

Týdenní vynechání docházky je potřeba omluvit. Pokud dítě nepřijde jeden nebo dva dny např. z důvodu dovolené rodičů, není potřeba tuto krátkodobou nepřítomnost oznamovat.V uvedenou dobu nepřítomnosti se dítěti nezapočítává stravné. Po nemoci je dítě zpět do MŠ přijato se zdravotním potvrzením o dokončení léčby.

 

5.Zdravotní stav a péče o dítě

 

Zdraví dětí je zabezpečováno přiměřeným denním režimem , stravou dle určených norem, pravidelným pobytem na čerstvém vzduchu, tělesnou výchovou, otužováním, předplaveckým výcvikem, pobytem ve škole v přírodě, průběžnou péčí o hygienu prostředí a vybavení školy.

Od 4 let si děti denně čistí zuby vždy po obědě. K upevňování zdraví celého kolektivu dětí přispívají rodiče tím, že přivádějí do MŠ jen děti doléčené. Každou závažnou okolnost o zdravotním stavu dítěte, jsou rodiče povinni sdělit učitelce při příchodu dítěte do MŠ.

 

6.Cennosti, pojištění dětí

 

Prosíme rodiče, aby nedávali dětem zlaté náušnice, řetízky nebo jiné cenné věci. Zabráníte tak případné ztrátě. Mateřská škola je pojištěna. Pojištění se vztahuje pouze na  ztráty oděvů nebo obutí dětí a odškodnění úrazů.

 

7.Školní úraz – hlášení, odškodnění

 

 V případě úrazu dítěte je ihned zajištěna lékařská pomoc, po ošetření dítěte nebo i v jeho průběhu jsou o úrazu informováni rodiče. Po stanovení diagnózy lékařem, ředitelka školy nebo její zástupkyně sepíše záznam o školním úrazu, jehož jednu kopii obdrží i rodiče. Záznam o úrazu vyhotovuje mateřská škola vždy, jde-li o úraz, jehož důsledkem je nepřítomnost dítěte ve škole. Je sestavena odškodňovací komise, která posoudí, zda nebyl úraz způsoben nedostatečným dohledem na dítě a zda nebyly porušeny žádné bezpečnostní předpisy. Po ukončení léčby dítěte je záznam i s lékařskou zprávou zaslán pojišťovně k odškodnění. O drobných úrazech / např. upadnutí dítěte, odření / jsou učitelky povinny informovat rodiče při odchodu dětí z MŠ v den, kdy se daný úraz stal. O průběhu události  je vedena evidence v Knize úrazů.

 

8.Komunikace s rodiči

 

Rozhovory učitelek s rodiči se uskuteční při scházení a rozcházení dětí a během třídních schůzek, které jsou ohlašovány pozvánkou a vývěskou. vzhledem k zajištění nerušené a plynulé práce je nutno dodržovat následující:

-    v době ranního scházení možnost vyřizovat jen stručné  a nezbytné záležitosti

  • v době odpolední možnost individuálních pohovorů.

K informovanosti rodičů o životě dětí v MŠ a jejich výchově slouží nástěnky v šatnách jednotlivých tříd a ve vstupním prostoru.

 

9.Oblečení dětí

 

Děti přicházejí do MŠ vhodně oblečené a obuté dle počasí.

Oblečení v MŠ:  zástěrky nebo domácí pohodlné oblečení, na spaní pyžamo.

Pro pobyt venku: starší tepláková souprava, starší obuv.

Denně čistý kapesník, 1 x týdně čisté pyžamo. Oblečení je nutno označit. Rodičům se doporučuje zhotovit kapsář na věci do šatny. pro mladší děti je vhodné mít v šatně náhradní tričko nebo košili v případě např. mokrých rukávů při umývání.

Hygiena:   děti mají vlastní kartáček, kelímek a hřeben. Zubní kartáček je podle potřeby obměňován.

 

 

10.  Platby za stravování a školné

 

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena podle § 123 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a podle § 6 odst. 4 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb,, o předškolním vzdělávání, je v souladu se směrnicí č.1/ 2005, ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Úplné znění vyhlášky a směrnice je vyvěšeno na vstupní nástěnce u vchodu do MŠ.

 Stravné je stanoveno dle norem pro stravování dětí předškolního věku.

 

Celodenní stravné: 30,- Kč       6,- Kč dopolední svačinka

                                               6,- Kč odpolední svačinka  

                                               15,- Kč oběd

                                               3,- Kč pitný režim

Polodenní stravné: 24,- Kč

Výše cen za stravování je závislá na platných normách a cenách potravin na trhu.

Platby za stravné  a úplata za předškolní vzdělávání jsou vybírány v určený den a hodiny, které jsou oznámeny předem na vstupní informační nástěnce. Způsob platby stravného a úplaty za předškolní  vzdělávání  se provádí v hotovosti nebo mohou rodiče posílat danou částku na účet školy.

Při platbě v hotovosti,  rodič výběr potvrdí podpisem v evidenci o výběru. Stravné je placeno zpětně za každý měsíc. V měsíci září se hradí záloha na stravné ve výši 600,-Kč a vyrovnání zůstatkové částky je prováděná v měsíci červnu následujícího roku.

 

Strávnici ve věku 7-10 let platí:    celodenní stravné – 32 Kč, polodenní stravné – 25,- Kč

 

 

11. Uspořádání dne v jednotlivých třídách

 

Denní režim je vyvěšen na nástěnkách v šatnách. Výchovnou práci zajišťují ve třídách 2 učitelky, v polodenní třídě 1 učitelka. Střídají se v dopoledních a odpoledních směnách po týdnu. Pracují podle programu Zdravá mateřská škola. Připravují týdenní přípravy podle ročního plánu. Přehled akcí školy s tématickým plánem je možno si přečíst na hlavní nástěnce.

 

Režim dne:

 

6.00 – 7.00      scházení dětí ve prostorách III. třídy

7.00 – 10.00    hry a činnosti dle volby dětí, práce ve skupinách, řízené činnosti, cvičení,

                        svačina

10.00 – 11.30  pobyt dětí venku, v případě nepříznivého počasí volné činnosti

11.30 – 14.15  hygiena, oběd, odpolední odpočinek

14.15 – 14.45  vstávání, hygiena, svačina

14.45 – 16.00  hry dětí, volné činnosti.

 

Stolování:    8.45-9.00 svačina,  1 1.30-12.00  oběd,    14.30-14.45 odpolední svačina.

V průběhu dne pitný režim. Děti mají možnost napít se v průběhu celého dne.

 

 

12. Organizace v šatně, v umývárně, při odpočinku

 

Každé dítě má svůj šatnový box označený značkou, kde si za pomoci rodičů a uč.ukládá svůj oděv. Každá třída má svou umývárnu a WC. Každé dítě má na své značce ručník, hřeben, kelímek a kartáček na zuby.

Odpolední odpočinek je přizpůsoben individuální potřebám dětí – v době odpočinku nabízíme k výběru několik zájmových aktivit, které nabízíme  pro děti s nízkou potřebou odpočinku. Děti, které odpočívají na lehátku, mají možnost vstávat dříve a věnovat se vybraným činnostem i v době, kdy někteří ještě spí.

Po odpoledním odpočinku si děti ukládají pokrývku, polštářek a pyžamo na svou značku v policích na lůžkoviny.

3 – 5 leté za pomoci učitelek, 6 leté děti samy. Lehátka připravují a uklízejí provozní zaměstnankyně.

 

 

 

 

 

V Karviné 1.9.2016                                                                   Dagmar Jančošková

                                                                                                         ředitelka MŠ

 

 

 

 


Kontakt

Základní škola a mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace

Mateřská škola Čajkovička
Čajkovského 2215, 733 01 Karviná - Mizerov


558 271 953
739 260 186

ŠJ: 558 271 954